Ledelse af relationel velfærd

Udviklings- og forskningsprojekt vedr. udsatte børn, unge og familier 2018 – 2020

Et forskningsprojekt ledet af joint action i samarbejde mellem Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.

Inspirations- og informationsmøde om projektet i Aarhus d. 28.5. 19 9-12. Se mere her!

Baggrund

Kommunerne møder et konstant krav om at levere effektive ydelser af høj kvalitet til borgerne. Samtidigt skal borgeren medinddrages i både planlægningen og udførslen af de kommunale ydelser.

For at kommunerne kan levere ydelser, der lever op til kravene om kvalitet, effektivitet og medinddragelse er det nødvendigt at arbejde sammen på tværs af organisationen – og ofte også ud af organisationen med fokus på både borgerne og andre samarbejdspartnere.

For at sikre de bedste rammer for både en høj kvalitet og effektivitet i løsning af de kommunale ydelser er det nødvendigt, at se nærmere på den ramme og ledelsesmæssige forståelse som hele organisationen arbejder med.

Inspiration til projektet hentes i forskning om relationel koordinering og relationel kapacitet (Gittell 2016, Hornstrup & Storch 2018), ledelse og styring i offentlige organisationer (Andersen & Pedersen 2013, Andersen et.al. 2017) og strategisk relationel ledelse (Hornstrup 2013).

 

Fokus og formål med forskningsprojektet

Ambitionen med projektet er at undersøge, hvordan en forstærket indsats i samarbejdet på tværs af grænseflader mellem borger og fagprofessionelle, mellem de forskellige grupper af fagprofessionelle, mellem fagprofessionelle og ledelse og mellem lederne, på tværs af enheder og søjler, konkret påvirker effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen.

Mere konkret vil forskningsprojektet undersøge, hvordan relationel kapacitet og strategisk relationel ledelse kan være med til at sikre en øget effektivitet og kvalitet i de kommunale indsatser omkring udsatte børn, unge og familier ved at svare på disse spørgsmål:

1: Hvilken betydning har kvaliteten af samskabelsen mellem borgerne og de professionelle på borgernes tilfredshed med ydelserne og på effekten af indsatserne?

2: Hvordan påvirker kvaliteten af det tværgående samarbejdet mellem de involverede faggrupper (defineret som Relationel Kapacitet) den borgeroplevede samskabelse og effekt af ydelserne?

3: Hvordan påvirker ledelsesadfærden (strategisk relationel ledelse) samarbejdet mellem faggrupperne (relationel kapacitet) og medarbejdermotivation?

4: Hvordan kan konkrete interventioner på ledelsesniveau udvikle kvaliteten af den relationelle kapacitet?

 
Projektet i overblik

Projektet kan opdeles i tre grundelementer, jf. figur 1.

 

Figur 1. Projektet i overblik

 

 

 

Projektets organisering

Projektledelse

Vicedirektør & Lektor Christian Bøtcher Jacobsen, Aarhus Universitet, Center for Offentlig Ledelse og Direktør Carsten Hornstrup Joint Action Analytics deler projektledelsen. Christian er primært ansvarlig for forskningsaktiviteterne og Carsten er primært ansvarlig for udviklingsaktiviteterne.

Referencegruppe

Der etableres en referencegruppe med deltagelse fra de deltagende kommuner, (evt. Foreningen af Børne- og Kulturchefer, Kommunernes Landsforening og VIVE).

 

Tidsplan
Fase 1 (august – december 2018)

I første fase af forskningsprojektet vil fokus være på at etablere grundlaget for det videre forløb. Konkret vil arbejdet have fokus på at gennemføre base-line målingerne og at træne nøglepersoner i at gennemføre analyser.

Fase 2 (januar – september 2019)

I anden fase af projektet vil fokus være på ledertræning og arbejde med en række konkrete interventioner, der er målrettet en udvikling af den relationelle kapacitet.

Fase 3 (september – december 2019)

I tredje fase vil der blive gennemført opfølgningsmålinger med fokus på at undersøge de konkrete effekter af interventionerne og der være fokus på at opsamle og dele viden og erfaringer blandt de organisationer.

Fase 4 (forår 2020)

Opsamling på og analyse af forskningsresultater og formidling til relevante aktører.

 

Budget (eksklusiv forskning)

Dette budget indeholder de omkostninger, der skal afholdes af de involverede kommuner. Udgifter til forskningsaktiviteter søges via relevante fonde.

Aktiviteter

Budget pr. kommune

Budget I alt (v. 10 kommuner)

Fase 1. Certificeringsforløb:

Disse aktiviteter dækker:

  • Certificeringsforløb på 6 dage for nøgleaktører fra de deltagende kommuner inkl. licens til Joint Action Analytics.
75.000750.000

Fase 2. Trænings- og udviklingsaktiviteter for ledergrupper

Beløbet dækker træningsaktiviteter for relevante ledere (10 – 12 pr. kommune) med fokus på at udvikle kompetencer og færdigheder til at sikre en sammenhængende opgaveløsning. Omfanget er 10 dage inkl. undervisningsdage og netværksdage.
140.000700.000

Vidensdeling aktiviteter med de involverede kommuner

Disse aktiviteter dækker heldagsseminar for relevante kommunale aktører med fokus på projektstatus og videndeling.

15.000150.000
Projektledelse20.000200.000
I alt250.000 kr. *1.800.000    kr*