Essentials - Basisuddannelse i den professionelle konsultation

joint action Essentials arbejder for en gentænkning af proceskonsulentens rolle i organisationer. Vi må bryde med gængse metaforer om konsulenten som en, der træder til når nøden er størst og hjælper og forandrer organisationen til et bedre sted. I stedet skal konsulenten trænes til at have en opmærksomhed på at forstå organisationer som strømme af samtaler og betydninger. En konsulent kan ikke stå uden for denne strøm, men vil blive involveret og må tage del i samtalerne.

Tilmeld dig her:
Uddannelse i essentials i Aarhus

Uddannelse i essentials i København

Målgruppe:

Uddannelsen er både for den nylig startede konsulent, der ønsker en indføring og inspiration i de proceskonsultative genrer og den erfarne konsulent, der har brug for et brush-up eller ny inspiration.

Om uddannelsen

Uddannelsen strækker sig over en periode på ca. tre måneder, fordelt på tre fordybelsesgange af to dages varighed, altså seks hele dage i alt. Disse dage vil blandt andet være fyldt med en vekselvirkning af oplæg, diskussion, cases fra egen praksis og sparring.

Fordybelsesgang 1

ESSENTIALS’ første forløb indledes med fokus på konsultation og identitet. Vi arbejder med at skabe en konsultation; at træde ind i en organisation og bygge en konsultativ proces op. Vi vil i forløbet undersøge denne praksis med udgangspunkt i konsulentens identitet. Vi undersøger, hvilke faglig- heder, der knytter sig til den enkelte konsulents identitet.

Fordybelsesgang 2

Vi arbejder videre med identitetstemaet, og vi ar- bejder videre med konsultative processer, hvor vi i anden fordybelsesgang arbejder med de større processer. Det handler om at kunne mestre flere aktiviteter over tid; at kunne koordinere komplekse processer. Vi undersøger, hvordan vi får det unikke frem i konsultationen, hvordan I hver især gør jeres konsultationer unikke.

Fordybelsesgang 3

Den tredje fordybelsesgang bringer vi temaer fra 1. og 2. modul sammen og i spil. Vi arbejder med at være i kontakt med egne evner til at personliggøre konsultationer, så disse bliver vedkommende for konsulenten selv og for organisationen. Det hand- ler om, at turde gøre det modige og nødvendige, at turde bringe sig selv i spil og adressere aktuelle responser fra den organisation og de kunder, som man møder.

Antal dage:

Uddannelsen forløber over 3x2 dage.

Økonomi:

Pris pr. deltager for hele kurset er 30.000 kr. ex moms. Med i prisen er fuld for- plejning på uddannelsesdage og materialer.

For at kurset bliver oprettet skal der være min. 10 deltagere, og der er plads til max. 25. Tilmeldingen er bindende, og betalingen skal falde max. 14 dage efter tilmelding. Hvis du imod al forventning melder fra, vil du indtil 14 dage før kursets start kunne få 50% af prisen tilbage, ved senere framelding er der ingen refundering. Vi forventer 100 % deltagelse, og giver ikke erstatningsundervisning i forbindelse med sygdom.

Lokation:

Kurset afholdes på forskellige lokationer i Østjylland. Nærmere information følger.

Hvad får du som deltager:

Som deltager på denne uddannelse får du den bedste konsulentuddannelse, der er på markedet. Du får mulighed for at få sparring på dine igangværende projekter, da udgangspunktet i uddannelsen er din praktiske virkelighed. Samtidig stiller det også krav til dig som deltager, da du ikke blot er konsument, men er aktiv deltagende i det kollaborative vidensforum, vi skaber. Da udgangspunkt i øvelserne er fra jeres egen praksis, er det også vigtigt hjemmefra at have gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad du vil bidrage med, som vil være konstruktivt for dig selv og de andre deltagere på uddannelsen.

Du vil som deltager på denne uddannelse få tilbudt en nyt vokabular der vil give dig mulighed for at genbeskrive dig selv og dit virke som konsulent. Hvis du

synes det lyder interessant, så kan du læse mere i bogen ‘A systemic community’ af Jacob Storch eller artiklen ‘Gentagelse vs. Genbeskrivelse’ af Storch og Ziethen, som du kan hente på hjemmesiden under library.

Som deltager på joint actions ESSENTIALS-kursusforløb modtager du litteratur i form af relevante bøger og artikler gratis.

Hvad får din virksomhed:

Udbyttet for virksomheden ved at sende en medarbejder på denne uddannelse vil være en motiveret medarbejder, der vil tilbage på arbejdspladsen og gøre noget, og som er i stand at arbejde med det fortløbende forandringsarbejde. Virksomheden vil have en medarbejder der er blevet klædt på til at forstå kom- pleksiteten i den konsultative praksis, og som er i stand til at kunne facilitere processer på ny og inspirerende vis.

Vi klæder dig på og udvikler praksis sammen som bliver på allerhøjeste niveau i Danmark for konsulentuddannelser. Dit udbytte er sammenhængende med din motivation.

”Det gennemsyrer uddannelsen, at der fra undervisernes side er kærlighed til håndværket – det at kunne gøre noget med verden, det generative potentiale.”

Undervisere:

Undervisningen vil alt efter fordybelsesområdet blive varetaget af den mest kom- petente og oplagte underviser. Du vil gennem uddannelse møde en hel række af forskellige konsultative praktikere, læs mere om dem under Om os

Jacob Storch vil være den gennemgående underviser på alle forløb, og flere anerkendte konsultative praktikere inviteres ind på forløbet undervejs.